דף הבית הסטוריה של האתר המלחמה בדואר זבל יום ללא סלולרי ביטוח אופנועים אי-שון - די לעישון הכפוי
דואר אלקטרוני עמלות הבנקים אנסי קצב מרד צרכני כביש שש מיחזור וסביבה תנועת אופנועים בנת"צים
חוקיות האירוע

סיכום קצר אודות החוקיות של המפגש.

לפי מה שבדקתי לגבי החוקיות של האירוע אנחנו נאספים במגרש חניה (ולא בכיכר רבין) שנועד להכיל כלי רכב רבים ויש מדשאות שמותר לכל אדם לבוא לשחק, לעשות על האש.

מכיוון שאין נאומים ואין הרצאות אזי האירוע חוקי בתנאי שלא יעשו שם דברים לא חוקיים כמו __________ (תשלימו לבד).

והנה שאר החומר המשפטי:

לפי החוק, משמרת מחאה אינה חייבת ברשיון. למשטרה יש רשות לבקש רשיון רק לגבי "אסיפה" או "תהלוכה"( סעיף 84 לפקודה), כך כל דבר שנופל מחוץ לאלו אינו מחוייב ברשיון.

ההגדרות בפקודה לאסיפה ותהלוכה:

"אסיפה" – חמישים איש או יותר שהתקהלו כדי לשמוע נאום או הרצאה על נושא בעל ענין מדיני או כדי לדון בנושא כזה;

"תהלוכה" – חמישים איש או יותר המהלכים יחד, או המתקהלים כדי להלך יחד, ממקום למקום, בין שהם בתנועה ממש ובין אם לאו, בין שהם ערוכים בצורה כלשהי ובין אם לאו;

כלומר משמרת מחאה היא : פחות מ- 50 איש המתקהלים תחת כיפת השמים כדי לשמוע נאום, כדי לשמוע הרצאה או כדי לנהל דיון, או  50 איש או יותר המתקהלים תחת כיפת השמים, שלא כדי לשמוע נאום, שלא כדי לשמוע הרצאה ושלא כדי לנהל דיון.

מותר להתארגן במקום אחד וללא נאומים (אפשר לצעוק אבל זה כבר סעיף אחר שאוסר הפרעה על הסדר הציבורי).

קישור לאתר המשטרה: 

http://www.police.gov.il/sherut_umeyda/hanchayot_utfasim/xxabd_hanch.asp#2

 

 

 

סימן ב': אסיפות ותהלוכות

הגדרות

 83.   בסימן זה –

            "אסיפה" – חמישים איש או יותר שהתקהלו כדי לשמוע נאום או הרצאה על נושא בעל ענין מדיני או כדי לדון בנושא כזה;

            "תהלוכה" – חמישים איש או יותר המהלכים יחד, או המתקהלים כדי להלך יחד, ממקום למקום, בין שהם בתנועה ממש ובין אם לאו, בין שהם ערוכים בצורה כלשהי ובין אם לאו;

                "מחוז", לענין סעיף 84 – מחוז משטרה, או כל תחום משטרתי משני שהמשטרה שבו נתונה לפיקודו של קצין המשטרה הבכיר שנתן את ההודעה לפי אותו סעיף

הסדרת אסיפות ותהלוכות

 84.   (א)        סבור מפקד משטרת המחוז כי קיום הבטחון הציבורי או הסדר הציבורי מחייבים זאת, רשאי הוא לדרוש, בהודעה לציבור, כללית או מיוחדת, שכל הרוצה להועיד, לארגן או לקיים במחוזו אסיפה או תהלוכה יבקש בכתב מאת הממונה רשיון לכך, לא פחות מחמישה ימים או זמן אחר שיפורש בהודעה לפני היום שנועד לקיום האסיפה או התהלוכה.

            (ב)        הודעה כללית יכול שתחול על המחוז כולו או מקצתו, הכל לפי שיפורש בה.

            (ג)        הודעה כללית או מיוחדת תעמוד בתקפה כל עוד לא שונתה או בוטלה בהודעה אחרת שפורסמה על ידי מפקד משטרת המחוז.

רישוי

 85.   הוגשה בקשה לרשיון, בעקבות הודעה שפורסמה לפי סעיף 84, רשאי הממונה –

(1)   ליתן את הרשיון;

(2)   ליתן את הרשיון בערובה או בתנאים או בסייגים אחרים שיראה לנכון לחייב בהם, והתנאים והסייגים יירשמו על גבי הרשיון;

(3)   לסרב ליתן את הרשיון.

רשיון פטור מאגרה

 86.   אין חובת אגרה בעד רשיון לפי סעיף 85.

ביטול רשיון

 87.   הממונה רשאי, בכל עת, לבטל רשיון שנתן לפי סעיף 85.

פרסום רשיון וביטולו

 88.   הממונה יפרסם –

(1)   העתק כל רשיון שנתן והתנאים והסייגים שנרשמו על גביו;

(2)   הודעה על כל ביטול של רשיון.

אסיפה או תהלוכה שלא לפי רשיון – כדין התקהלות בלתי-חוקית

 89.   פורסמה הודעה על ידי מפקד משטרת המחוז לפי סעיף 84 ונתקיימה אסיפה או תהלוכה שההודעה חלה עליה, בלי שניתן עליה רשיון לפי סעיף 85 או בלי למלא אחרי תנאיו וסייגיו של רשיון שניתן לפי אותו סעיף, רואים את האסיפה או התהלוכה כהתקהלות בלתי חוקית, וכל המשתתף בה דינו כדין משתתף בהתקהלות בלתי-חוקית לפי כל חיקוק בר תוקף אותה שעה.

התאספות והליכה בסך

 90.   (א)        מפקד משטרת המחוז רשאי, בשעת הצורך –

(1)   להורות, בכפוף לתנאיו ולסייגיו של רשיון שניתן לפי סעיף 85, בדבר התנהגותה של כל התאספות והליכה בסך בדרכים הציבוריות וברחובות ובמעברים הציבוריים ולקבוע את המסלולים שבהם תעבור;

(2)   להסדיר את מידת השימוש במוסיקה ברחוב ובשעת חגיגות וטקסים.

            (ב)        התאספות או הליכה בסך שאינה מצייתת, או מסרבת לציית, להוראה שניתנה לפי סעיף קטן (א), רואים אותה כהתקהלות בלתי חוקית, וכל המשתתף בה לאחר מתן ההוראה דינו כדין משתתף בהתקהלות בלתי חוקית לפי כל חיקוק בר תוקף אותה שעה.

            (ג)        מי שאינו ממלא אחרי הוראה שניתנה על ידי מפקד משטרת המחוז בדבר מידת השימוש במוסיקה לפי סעיף קטן (א), דינו – קנס 300 לירוות 

 

 
האתר מאוחסן על שרתי ש.ר. שילר שיווק בע"מ Running on an Apple Xserve server powered by Mac OS X, WebStar and WebDNA Software platform